اخبار
اعضای شورا

اعضای شورای انجمن های علمی حوزه به شرح ذیل می باشد:

1.      حجت السلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست (رئیس شورا)

2.       حجت السلام و المسلمین محسن مهاجرنیا (نائب رئیس شورا)

3.       حجت السلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی

4.       جناب آقای محمد جواد صاحبی

5.       حجت السلام و المسلمین احمد علی یوسفی

6.       حجت السلام و المسلمین منصور میراحمدی

7.       حجت السلام و المسلمین حمید رضا مطهری