اخبار
واحد ارتباطات و اطلاع رسانی

نام مسئول : حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی میری

واحد همکاری های علمی

 

مأموريت

«برنامه‌ريزي و مديريت ارتباطات و همكاري‌هاي علمي دبیرخانه و انجمن‌هاي علمي حوزه ».

وظايف و اختيارات

1.                  پيشنهاد راهبردها و سياست‌هاي ارتباطي انجمن‌ها در سطح ملي و بين‌المللي؛

2.                   تهيه و تدوين پيش‌نويس ضوابط و دستورالعمل‌هاي واحد همکاری های علمی و پيشنهادات اصلاحي مربوط به آن‌ها؛

3.                  زمينه‌سازي و مديريت ارتباطات و همكاري‌هاي علمي انجمن‌ها با مراكز و اشخاص حوزوي و غير حوزوي؛

4.                  ارتباط مستمر با انجمن‌ها در راستاي انجام بهينه رسالت آن‌ها؛

5.                  ارايه پيشنهاد براي هماهنگي انجمن‌ها با يكديگر، دبيرخانه و ساير اشخاص در راستاي همكاري بهينه و رفع نيازهاي متقابل؛

6.                  ارايه نظرات كارشناسي براي تخصيص بودجه و ساير تسهيلات حمايتي انجمن‌ها؛

7.                  تعامل مؤثر و مفيد با ساير واحدهاي دبيرخانه؛

8.                  پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه واحد ارتباطات؛

9.                  ارايه گزارش دوره‌اي از عملكرد واحد ارتباطات به مسئول دبيرخانه؛

10.              انجام امور محوّل از سوي مسئول دبيرخانه.

 

واحد اطلاع‌رساني

 

مأموريت

«اطلاع‌رساني از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دبیرخانه و انجمن‌هاي علمي حوزه».

وظايف و اختيارات

1.        پيشنهاد راهبردها و سياست‌هاي اطلاع‌رساني انجمن‌ها در سطح ملي و بين‌المللي؛

2.         تهيه و تدوين پيش‌نويس ضوابط و دستورالعمل‌هاي واحد اطلاع‌رساني و پيشنهادات اصلاحي مربوط به آن‌ها؛

3.        اطلاع‌رساني از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي دبيرخانه و انجمن‌ها ؛

4.        ارتباط مستمر با انجمن‌ها در راستاي انجام بهينه رسالت آن‌ها؛

5.        ارايه پيشنهادات كارشناسي در خصوص ساختار و شكل محصولات انجمن‌ها و شيوه اجراي فعاليت آن‌ها؛

6.        راه اندازی سایت، اداره شبکه و مدیریت و آماده سازی سایر امکانات مربوط به فضای دیجیتال و آموزش مجازی...؛

7.        ارايه خدمات اداري، فني و كارشناسي به دبیرخانه و انجمن‌ها؛

8.        سرکشی و مراقبت از سخت افزارهای دیجیتال در اختیار همکاران دبیرخانه و انجمن ها؛

9.        ارايه نظرات كارشناسي براي تخصيص بودجه و ساير تسهيلات حمايتي انجمن‌ها؛

10.    تعامل مؤثر و مفيد با ساير واحدهاي دبيرخانه؛

11.    پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه واحد اطلاع‌رساني؛

12.    ارايه گزارش دوره‌اي از عملكرد واحد اطلاع‌رساني به مسئول دبيرخانه؛

13.    انجام امور محوّل از سوي مسئول دبيرخانه.