اخبار
انجمن های علمی حوزه

1.         انجمن اديان و مذاهب سایت انجمن

مسئول انجمن:جناب دکتر صاحبی مدیر اجرایی انحمن:آقای برحمن، شماره تماس: 32907982

2.         انجمن اصول فقه: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام محمدی مدیر اجرایی انحمن:آقای شاه نقی، شماره تماس: 32910504

3.         انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام رجایی مدیر اجرایی انحمن:آقای غفاری، شماره تماس:32916402

4.         انجمن تاريخ‌پژوهان: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام مطهری مدیر اجرایی انحمن:آقای رسولیان، شماره تماس:32917538

5.         انجمن تعليم و تربيت اسلامي:  سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام زارعان مدیر اجرایی انحمن:آقای کریمی، شماره تماس:32917329

6.         انجمن حديث: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام مسعودی مدیر اجرایی انحمن:آقای تقوی، شماره تماس:32913455

7.         انجمن روان‌شناسی اسلامی: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام کاویانی ارانی مدیر اجرایی انحمن:آقای مهدی زاده، شماره تماس:32906702

8.         انجمن فقه و حقوق اسلامي: سایت انجمن 

مسئول انجمن:حجت الاسلام علیدوست مدیر اجرایی انحمن:آقای شبانی، شماره تماس:32905765

9.         انجمن قرآن‌پژوهي: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام فاکر میبدی  مدیر اجرایی انحمن:آقای مؤدب، شماره تماس:32907346

10.      انجمن قلم حوزه: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام نواب مدیر اجرایی انحمن:آقای فروغی، شماره تماس:32921314

11.      انجمن كلام اسلامي: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام برنجکار مدیر اجرایی انحمن:آقای اشکوری، شماره تماس:32928546

12.      انجمن مديريت: سایت انجمن

مسئول انجمن: حجت الاسلام توکلی مدیر اجرایی انحمن:آقای مظلوم، شماره تماس:32906703

13.      انجمن مطالعات اجتماعي: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام پارسانیا مدیر اجرایی انحمن:آقای لطفی، شماره تماس:32912975

14.      انجمن مطالعات سياسي: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام سید باقری مدیر اجرایی انحمن:آقای نائیج، شماره تماس:32938773

15.      انجمن معرفت‌شناسي: سایت انجمن

مسئول انجمن:حجت الاسلام جمال سروش مدیر اجرایی انحمن:آقای استوار، شماره تماس:32926397

16.      انجمن مهدويت: سایت انجمن

مسئول انجمن: حجت الاسلام جعفری مدیر اجرایی انحمن:آقای معصومی، شماره تماس:32901579

17.      انجمن تبلیغ و ارتباطات دینی:سایت انجمن

مسئول انجمن: حجت الاسلام واعظ موسوی مدیر اجرایی انحمن: آقای مرتضوی، شماره تماس: 32938218

18.      انجمن ترجمه و زبان های خارجیسایت انجمن

مسئول انجمن: حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی مدیر اجرایی انحمن: آقای میری، شماره تماس: 32938218

19.      انجمن اخلاق اسلامی: سایت انجمن

مسئول انجمن: حجت الاسلام رمضانی مدیر اجرایی انحمن: آقای حسن زاده، شماره تماس: 3906757